Bestuur

Stichting Corona bestaat uit wetenschappers die zich verdiepen in de geestelijke betekenis van biotechnologische ingrepen in het leven van mensen, dieren, planten en ecosystemen en die hun inzichten inbrengen in het maatschappelijke debat. Stichting Corona is in 2019 opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit: Arie Bos (huisarts n.p. en auteur), Willem Daub (filosoof exacte wetenschappen, docent Integratieve Meditatie), Jan Diek van Mansvelt (voormalig bijzonder hoogleraar biologische landbouw, Wageningen University, en auteur), Diederick Sprangers (biochemicus en adviseur bij Stichting Genethica), Paul Struik (hoogleraar gewasfysiologie, Wageningen University) en Kees Zoeteman (bijzonder hoogleraar em. duurzame ontwikkeling, Tilburg University, oud-voorzitter Commissie Genetische Modificatie, auteur).  

Ontstaan van Stichting Corona

De activiteiten van deze groep zijn begonnen op
initiatief van Kees Zoeteman rond 2012 als ‘Werkgroep geesteswetenschap van
genetisch gemodificeerde organismen’ en richtten zich in die periode op het
leren begrijpen van de geestelijke en fysieke gevolgen van genetische
modificatie voor dieren en planten. Daartoe werd vergelijkend feitenonderzoek
(case studies) gedaan naar een reeks planten- en diersoorten met en zonder
genetische modificatie, om de invloed op hun aard vast te stellen. Tevens
werden geestelijke waarnemingen verzameld, vergeleken en verwerkt uit
publicaties van een reeks onderzoekers zoals Tanis Helliwell, Verena Staël von
Holstein, Dorian Schmidt, Marieke de Vrij en uit het vele werk van Rudolf
Steiner. Deze geestelijke waarnemingen betreffen niet langs genetische weg
gemodificeerde planten of dieren  –
dergelijke waarnemingen zijn helaas nog vrijwel niet beschikbaar –,  en ongemodificeerde planten en dieren,
waaruit  al vele relevante inzichten
voortkomen.

Op 20 september 2013 werd, samen met de Iona
Stichting, een werkconferentie te Utrecht gehouden over de inhoud van de
bevindingen. Hierbij werden de dilemma’s en mogelijke oplossingen geïllustreerd
aan de hand van twee van de case studies, te weten die van de gemodificeerde
aardappel en het gemodificeerde varken. Een weerslag van deze bevindingen werd
door Kees Zoeteman gebruikt bij zijn afscheidsspeech van de COGEM op 13
november 2013 in Den Haag, waarbij hij aandacht vroeg voor de gevaren van de
‘verdingelijking’ van het leven.

Vanaf 2014 is deze groep onder leiding van Paul
Struik en Diederick Sprangers verder gegaan met het verkennen van het thema,
waarbij dit tevens werd verbreed tot mensen en ecosystemen en biotechnologische
ingrepen in meer algemene zin.

In 2019 is de groep omgezet in een stichting onder de naam Stichting Corona, met als doel “geesteswetenschappelijke aspecten van technologische ingrepen bij planten, dieren, mensen en ecosystemen (inclusief bodems) te onderzoeken, met het oog op mogelijke aantasting van hun waardigheid, en de vondsten daarvan in te brengen in de maatschappij”.