Onderwerp:Re: onderzoeksvoorstel
Datum:Tue, 9 Jun 2015 09:32:31 +0200
Van:COGEM@RIVM.NL
Aan:arie bos <arieb25@planet.nl>

Geachte heer Bos,

Uw e-mail (dd 30 april) aangaande het belang van het microbioom voor de risicoanalyse van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) en het daarbij gevoegde onderzoeksproject zijn besproken binnen de COGEM.

In uw voorstel vraagt u aandacht in de ggo-risicoanalyse voor mogelijke nadelige gevolgen op het microbioom in het spijsverteringskanaal van mens en dier. U stelt onder meer dat het gebruik van glyfosaat nadelige gevolgen heeft op de micro-organismen in het darmkanaal. Daarnaast verwijst u naar een onderzoek waaruit zou blijken dat Bt-toxines ook voor zoogdieren toxisch zouden zijn.

De COGEM adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen, waaronder gg-planten. Echter de voedsel- en veevoederveiligheid van gg-gewassen valt niet onder het mandaat van de COGEM. Ook de beoordeling van de eventuele nadelige effecten van het gebruik van herbiciden, zoals glyfosaat, is geen onderdeel van de wettelijke taak van de COGEM.

De beoordeling van de voedsel- en veevoederveiligheid van ggo’s wordt in Europa door de European Food Safety Authority (EFSA) en voor Nederland door het Rikilt uitgevoerd. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Cbtg) beoordeelt de veiligheid van bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat, voor de volksgezondheid en het milieu in Nederland.

Uw onderzoeksvoorstel richt zich op de voedselveiligheid en de effecten van het herbicide, glyfosaat. Beide onderwerpen vallen buiten de taken van de COGEM. Een zoals door u voorgesteld onderzoek entameren, ligt derhalve niet binnen de mogelijkheden van de COGEM.

Met vriendelijke groet

Prof dr ir Sybe Schaap
Voorzitter COGEM

Tel: 030-2742777
Fax: 030-2744476
E-mail: info@cogem.net
Internet: http://www.cogem.net

Postadres:
Postbus 578
3720 AN   Bilthoven

Bezoekadres:
RIVM, Anthonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA   Bilthoven

From:        arie bos <arieb25@planet.nl>
To:        info@cogem.net,
Date:        30-04-2015 11:52
Subject:        onderzoeksvoorstel


Geachte voorzitter,

Graag vraag ik uw aandacht voor het bijgevoegde bericht. Namens een
groep geïnteresseerde onderzoekers stuur ik u onze gedachten over een
belangrijke kwestie die het beoordelingskader voor gg-organismen
betreft. Wij zijn van mening dat het microbioom ten onrechte niet bij de
risicobeoordeling van gg-organismen wordt betrokken. Wij adviseren
daarom de COGEM hiernaar eerst nader onderzoek te verrichten en
vervolgens te bezien hoe het microbioom, als onderdeel van het
ecosysteem, bij de risicobeoordeling van gg-organismen te betrekken. Ik
ben benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

mede namens mijn collega’s

Arie Bos, arts